Delta Generali osiguranje Dunav osiguranje Uniqua osiguranje Sava osiguranje
Fizio Aktiv

Sonopuls 492 je kombinovani aparat koji u sebi sadrži funkcije aparata Endomed 482 i Sonopuls 490. Aparatom Sonopuls 492 je moguće istovremeno primeniti ultrazvučnu i elektroterapiju (kombinovanu terapiju). Preostali elektroterapijski kanal je moguće koristiti nezavisno.
Sonopuls 492 je prenosni aparat koji se može koristiti i u ambulanti ali i u patronaži u kućnim uslovima pored kreveta pacijenta.

Namena korišćenja

Tretman bola
Indikacije:

Simptomatično smanjenje hroničnog intraktabilnog bola. Tretman bola sa posttraumatskim i postoperativnim stanjima.
Mišićna stimulacija
Indikacije:

  • Relaksacija mišićnog spazma
  • Prevencija ili atrofija usled ometenog razvoja
  • Povećanje lokalne cirkulacije krvi
  • Mišićna re-edukacija
  • Hitna post-hirurška stimulacija mišića lista noge radi sprečavanja venozne tromboze
  • Održavanje ili povećanje nivoa pokreta

Strujni oblici talasa

1. 4-POLNE INTERFERENTNE STRUJNE FORME
Sa interferentnim tipom struje srednja frekvencija noseće frekvencije se koristi da prođe stimulaciju niske frekvencije kroz kožu. Relativno mali otpor kože prema nosećoj frekvenciji doprinosi komforu pacijenta koji je često povezan sa ovim tipom struje. Postoji nekoliko varijacija interferentnih struja koje su na raspolaganju u seriji 6:

  • Klasična interferentna
  • Izoplanarni vektor
  • Manuelni dipolni vektor
  • Automatski dipolni vector

2. BIFAZIČNE IMPULSNE STRUJE (TENS)
Asimetrične i naizmenične asimetrične
“Burst” asimetričan i “burst” naizmeničan asimetričan
Simetričan
Burst simetričan

3. PREMODULISANA
Kao i kod interferentnih struja, srednja noseća frekvencija se koristi da stimulacija niske frekvencije (otkucaja) prođe kroz kožu.  “Premodulisana” znači da se modulacija amplitude dešava u aparatu, omogućavajući da se primeni jednim parom elektroda.
Premodulisana naizmenična struja se često koristi da se ojača mišić i promeni distribucija  mišićnog vlakna (brzina grčenja). Frekvencija otkucaja se koristi da izazove distribuciju mišićnog vlakna. Pri niskoj frekvenciji otkucaja (do 20 Hz) mišić postane “crven”, dok pri višoj frekvenciji otkucaja postaje “beo”. Ovo se može koristiti za povećanje eksplozivnog oslobađanja energije u “visokim džamperima” obezbeđujući dopunu funkcionalnim vežbama. Najprijatnije tetaničke kontrakcije se dobijaju pri frekvenciji otkucaja od 40 – 80 Hz.

4. RUSKA STIMULACIJA
Ovaj tip struje je itermitentna naizmenična struja sa nosećom frekvencijom od oko 2500 Hz. Rusku stimaulaciju je prvi koristio Kots, predavač sportske medicine na Moskovskoj Državnoj Akademiji. Kots ju je koristio za jačanje u prosteziologiji i za trening ruskih kosmonauta. Ovom tehnikom elektro- stimulacija se primenjuje i za individualne mišiće i za grupe mišića (ili direktno ili preko nerva).

5. MIKRO STRUJA
Mikrostruja je monofazičan prvougaoni oblik talasa sa manuelno selektujućim ili naizmeničnim polaritetom. Mnogi terapeuti više vole mikro struju zbog korišćenja niskih strujnih amplituda. Naizmenični polaritet može da se koristi da se uproseči DC komponenta, redukovanjem formiranja nus-proizvoda elektrolize.

6. VISOKI NAPON
Ovaj tip struje ima monofazičan oblik talasa sa duplim vrhom sa fiksnim trajanjem od 64 mikrosekundi između dva naponska vrha. Amplituda se podešava radije u voltima nego miliamperima. Kratak rast vremena i kratko trajanje svakog naponskog vrha (oko 7 mikrosekundi) odgovara stimulaciji nerva i efikasno razlikovanje između senzorskih, motoričkih i bolnih reakcija.
Veoma kratko trajanje impulsa visokog napona kreira stimulaciju koja je prilično prijatna i koju pacijenti mogu da tolerišu. Veoma kratko trajanje impulsa praćeno veoma dugim intervalima eliminiše formiranje hemijskih ili termalnih efekata u tkivu. Visoki napon se koristi za stimulaciju nerava i mišića, izazivajući mišićne kontrakcije. Primeri za kliničku praksu je tretiranje akutnog i hroničnog bola, apsorpcija edema i zarašćivanje ulceracija

7. DIJADINAMIČKE STRUJE  
Dujadinamičke struje je uveo Bernard i time su dobile značajno mesto u istoriji evropske fizioterapije.
Dijadinamičke struje se uglavnom koriste za redukciju bola i poboljšanje cirkulacije krvi.
Raspoložive su sledeće varijacije:
MF je vibrirajući oblik talasa koji lako izaziva kontrakcije.
DF se obično doživljava kao lagana vibracija. To je prijatan oblik talasa koji se često koristi kao uvod u CP ili LP.
LP U DF fazi intervali između MF impulsa su ispunjeni dodatnim impulsima sa postepenim povećanjem i smanjenjem amplitude. LP je uglađenija od CP.
CP je brza alternacija između jedne sekunde MF struje i jedne sekunde DF struje CP ima jak resorptivni efekat.
CPid Identična je formi CP, osim što je strujna amplituda tokom MF faze 12,5% niža nego tokom DF

8. IG IMPULSNE STRUJE
IG struje su trougaone impulsne struje. IG struje mogu se koristiti za kontrolu bola i poboljšanje cirkulacije.

9. GALVANSKA STRUJA
Jednosmerna galvanska struja
Galvanska struja radi kada se kombinuje sa ispravno jonizujućim/električno napunjenim rastvorima (tj. to si joni koji nose pozitivne ili negativne električne naboje, ili će se jonizovati elektricitetom)

To omogućuje da se utiče na sposobnost kože da apsorbuje serume u intracelularnim prostorima u dermisu. Apsorpcioni proces se zove jontoforeza zato što električne struje bukvalno nose jone u tkiva između ćelija
MF prekidajuća galvanska struja
Srednjefrekventna prekidajuća galvanska struja je monofazični pravougaoni oblik talasa sa frekvencijom impulsa od 8000 Hz i radnim ciklusom od 90%. Suprotno jednosmernoj galvanskoj struji, impulsni oblik talasa obezbeđuje komfor pacijenta.

10. FARADSKA PRAVOUGAONA I TROUGAOANA IMPULSNA STRUJA
Faradske struje se često koriste za aplikacije mišićne stimulacije koje su bazirane na dijagnostici.
Dijagnostički cilj je da se dobije informacija o senzitivitetu neuromuskularnog aparata električnom stimulacijom.
To daje indikaciju o stepenu denervacije mišićnog tkiva.

Scroll