Fizio Aktiv

Elektromagnetno polje zbog velike efikasnosti u terapiji mnogih stanja i oboljenja, neškodljivosti za pacijenta i malog broja kontraindikacija postaje veoma popularan vid fizikalne terapije, a magnetoterapija postaje nova, značajna oblast fizikalne terapije.

 

Magnetoterapija se deli na:

  • magnetoterapiju primenom konstantnih magneta i
  • terapiju primenom elektromagnetnih polja

I Terapijska primena konstantnih magneta

Podrazumeva primenu : 1)magnetnih ploča,kao vida refleksoterapije, za stimulaciju biološki aktivnih tačaka, i 2) potkovičastog magneta, kao vida lokalne terapije u lečenju različitih stanja i oboljenja iz domena traumatologije i reumatologije.

II Terapija primenom elektromagnetnog polja

Danas se pod terminom magnetoterapije gotovo isključivo podrazumeva primena elektromagnetnog polja u lečenju.

Elektromagnetna polja izazivaju bioelektrična gibanja u živim organizmima, a posledice su prisustva feromagnetnih supstanci. Omogućava se kretanje jona nter i intracelularno i gibanje ćelijske membrane uslovlajvajući hiperpolarizaciju na severnom polu i hipopolarizaciju na južnom polu.

  • ćelijska membrana u toku pulzacija magnetnog polja, postaje periodično propustljiva i na taj način bez utroška energetskih potencijala dolazi do izmene hranljivih materija što omogućava bolju trofiku svake ćelije
  • dolazi do poboljšanja difuzije kiseonika u ćeliju i porasta parcijalnog pritiska kiseonika i do 200 %
  • nastaje povećana produkcija  visoko energetskih fosfatnih jedinjenja u mitohondrijama sa merljivim porastom ATP-a.

Sekundarna biološka delovanja: vazodilatacija, smanjenje viskoziteta krvi, poboljšanje reoloških osobina krvi, poboljšanje imunoloških snaga organizma, direktna stimulacija endokrinih funkcija ili indirektna preko CNS, antiedematozni, analgetski, sedacijski i dr.

Elektromagnetno polje zbog velike efikasnosti u terapiji mnogih stanja i oboljenja, neškodljivosti za pacijaenta i malog broja kontraindikacija postaje veoma popularan vid fizikalne terapije, a magnetoterapija postaje nova, značajna oblast fizikalne terapije.

 

Scroll